រោមភ្នែក 3D Mink

yum ដំឡើង -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh